บริการด้านภาษี

 งานด้านบัญชี

  • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และการให้คำปรึกษากรณีพบสรรพากร
  • รับวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีปัญหา โดยใช้โปรแกรม Express
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย
  • เตรียมข้อมูลยื่นแบบ ภงด.1, 3, 53 รายเดือน
  • จัดเตรียมงบประมาณการกลางปี เพื่อยื่น ภงด.51
  • จัดทำสมุดรายวัน ทั่วไป สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย บัญชีแยกประเภท
  • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้
  • จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกำไร ขาดทุน และรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • กรอกแบบภงด.ต่างๆ เพื่อยื่นสรรพากร