ข่าวสารสรรพากร

บริการด้านบัญชี

  • บันทึกบัญชี ปิดบัญชีประจำปี
  • จัดทำงบการเงินประมาณการเพื่อยื่นภาษีกลางปี
  • วางระบบบัญชีสำหรับกิจการต่างๆ

บริการด้านภาษี

  • จัดทำภาษีหักณ.ที่จ่าย ภงด 1,3,53 และภพ.30 พร้อมทั้งนำส่ง
  • จัดทำใบรับรองภาษีหักณ.ที่จ่าย
  • จัดทำงบการเงินประมาณการและนำส่ง ภงด. 51 ภายในเดือนสิงหาคม ของแต่ละปี

บริการจัดทำเงินเดือน

  • จัดทำเงินเดือนและคำนวณภาษีหักณ.ที่จ่าย
  • ทำภงด. 1 พร้อมทั้งนำส่งภาษี
  • กรอกแบบฟอร์มประกันสังคมและนำส่งทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป