บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

      

บริการด้านบัญชี

  • บันทึกบัญชี ปิดบัญชีประจำปี
  • จัดทำงบการเงินประมาณการเพื่อยื่นภาษีกลางปี
  • วางระบบบัญชีสำหรับกิจการต่างๆ

บริการด้านภาษี

  • จัดทำภาษีหักณ.ที่จ่าย ภงด 1,3,53 และภพ.30 พร้อมทั้งนำส่งภาษีทางา Internet
  • จัดทำใบรับรองภาษีหักณ.ที่จ่าย
  • จัดทำงบการเงินประมาณการ ของแต่ละปี
  • จัดทำ ภงด.50 เพื่อยื่นภาษีนิติบุคคลประจำปี และ ภงด.51 เพื่อยื่นงบประมาณการกลางปี
  • จัดเตรียมเอกสารให้สรรพากรกรณีกิจการโดยตรวจสอบและชี้แจงสรรพากรกรณีจำเป็น

สอบถามบัญชีและภาษี คลิก