บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

     

บริการด้านบัญชี

  • บันทึกบัญชี ปิดบัญชีประจำปี
  • จัดทำงบการเงินประมาณการ เพื่อยื่นภาษีกลางปี
  • วางระบบบัญชี สำหรับกิจการต่างๆ
 

บริการด้านภาษี

  • เจรจา ชี้แจง แก้ปัญหา กรมสรรพากร 
  • จัดเตรียมเอกสารให้สรรพากร กรณีกิจการโดยตรวจสอบ 
  • จัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภงด 1, 3, 53 และ ภพ.30 พร้อมทั้งนำส่งภาษีทาง Internet
  • จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  • จัดทำงบการเงิน, ประมาณการ ของแต่ละปี
  • จัดทำ ภงด.50 เพื่อยื่นภาษีนิติบุคคลประจำปี และ ภงด.51 เพื่อยื่นงบประมาณการกลางปี
 

สอบถามบริการบัญชีและภาษี คลิก